BLOG ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών ΑΕΝ σε ξένα πλοίαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ – Β΄ ΑΔΑ: Β4Ω2Φ-6Β3

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς
TELEFAX : 210 4224000 - Πληροφορίες : ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Κ. -Τηλέφωνο : 210 4124054 - E-mail : dekn@yen.gr

Πειραιάς 19 - 04 - 2012
Αριθ.πρωτ: Μ 3615/ 01 /12

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν.2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της
ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4072/2012
(ΦΕΚ 86 Α).
β) Του Π.Δ 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού», (ΦΕΚ 206 Α).
γ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ……Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς « (ΦΕΚ 147 Α).
δ) Του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας…….και ρύθμιση
άλλων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 178 Α).
ε) Την αριθμ. 5111.01/92/2011/23-08-2011 Απόφασης «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα Ναυτιλίας του ΥΠΑΑΝ» (ΦΕΚ 276 τ.ΥΟΔΔ/24-08-2011).
στ)Την αριθμ. 182 αρμοδιότητα της 5221.1/01/2012/23-2-2012 απόφασης «Μετα-
βίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα-
τέα Ναυτιλίας …… Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 464Β/).
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
κά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).
2. Την ανάγκη ναυτολόγησης των σπουδαστών ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώ-
ρας, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση
του Α΄ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους 2011-
2012 που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής εξά-
σκησης σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με
το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) μπορεί να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα
με το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι στα εν λόγω πλοία θα είναι ναυτολογημένος
τουλάχιστον ένας έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) αντίστοιχης
ειδικότητας. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί έλληνας αξιωματι-
κός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφα-
λίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή με τον αρμόδιο για την εκπαίδευση αξιωματικό
Εμπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.

2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγματοποιείται σε πλοία όλων
των κατηγοριών (εκτός των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500
κ.ο.χ.), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και σε
πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από
450 KW (612 HP), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή μηχανής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 251/1999.

3. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/1999.

4. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των παρα-
πάνω παραγράφων 1 2 και 3 καθ’ όλην την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.

5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί
πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2) από το ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝ/ΔΕΚΝ Β΄, ο υπό ναυτολόγηση
σπουδαστής, προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία
από τα οποία θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των παραγρ. 1 και
2 της παρούσης.

6.α. Κατά την απόλυσή τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται από τον Πλοίαρχο με
πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, (υπόδειγμα Γ).

6.β. Άμεσα και όχι πέραν του διμήνου ο σπουδαστής οφείλει με αίτησή του (υπό-
δειγμα Β) να υποβάλει σε απογράφουσα λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό
θαλάσσιας υπηρεσίας προς θεώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται
στην ΑΕΝ φοίτησης για την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της εκδόσεως του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α).

8. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Νίκος Λίτινας

Δείτε περισσότερα εδώ

2 σχόλια:

  1. KALISPERA DANAI,EYXOMAI OLA KALA....SAS PARAKOLOUTHO SYNEXIA OTAN PIANO INTERNET...COLOMBIA-JAMAICA-BAHAMAS KLP.SXEDON SE OLA TA THEMATA POU EXETE ANAFERTHI STOUS 4 MINES POU EIMAI STO PLOIO SYMFONO.AS MOU PI KAPOIOS POIOS GONIOS THA STILI TO PEDI TOU SE ENA ANASFALISTO PLOIO GIA DOKIMO ME 23 XENOUS...DOYLEYOMASTE KAI PIA ETAIRIA THA PARI TO RISKO NA STILI DOKIMO ETSI.TELOS PANTON FTASAME STON PATO POIO GRIGORA APO OTI PERIMENA..DEN NOMIZO NA ALAXI KATI.POLOUS XERETISMOUS APO TO LIMANI TOY MAIMI KAI M/T SERIFOS-DIMITRIS CHIEF ENGINEER

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γεια σου, μαστρο - Δημήτρη και πάντα καλά σου ταξίδια! Χαιρόμαστε να μας διαβάζεις και περισσότερο να μας αφήνεις και σχόλια, καταθέτοντας με την εμπειρία σου σοφές γνώμες, πολύτιμες για τα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο της θάλασσας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Welcome onboard! Αφήστε μας το μήνυμά σας και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εκτός αν αλλού αρμενίζουμε... Οπότε κουράγιο μέχρι να καταπλεύσουμε και πάλι στο λιμάνι...

ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ!

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΝ

Η ώρα σε όλο τον κόσμο

Οικολογικό Περισκόπιο

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗΟ ΟΡΚΟΣ


ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ...


ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ;


Στα μάτια σας, μας είπαν, βλέπουμε το μέλλον της Ναυτιλίας. (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρης)

Μα το δικό μας μέλλον αποδείχτηκε κόλαση.

Τώρα τα ίδια τάζουν στα νέα κορίτσια για να τα πείσουν να πάνε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αυτές δε θα χρειαστεί να περιμένουν για να ανακαλύψουν την ίδια κόλαση της ανεργίας. Από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αναζητώντας καράβι για πρακτική άσκηση, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κλειστές πόρτες των εταιρειών. Δεκάδες νέες καπετάνισσες κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο εξάμηνο της σχολής γιατί ο Ιούλιος μπήκε και καράβι δε βρήκαν. Πολλές ακόμη αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για τον ίδιο λόγο. Μα κανενός υπευθύνου δεν ιδρώνει το αυτί.

Αντίθετα μας ζητούν να σκεφτούμε το κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ και τα διαφυγόντα κέρδη για τον τουρισμό. Την ώρα που οι ναυτεργάτες, γυναίκες και άντρες, βρίσκονται στο απόλυτο ναδίρ. Και απαιτούν να μην απεργούμε, να μην αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας. Είμαστε υποχρεωμένες να μην υπακούσουμε. Το δις εξαμαρτείν δεν αρμόζει ούτε στις γυναίκες. Και ειδικά σε καπετάνισσες.

Ορκιστήκαμε για καπετάνισσες. Όχι για νέες Ιφιγένειες. Και αυτόν τον όρκο θα τιμήσουμε. Καπετάνισσες στη θάλασσα και καπετάνισσες στη ζωή. Με το κεφάλι ψηλά απαιτούμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη σβήσει ο θεσμός τριάντα χρόνων. Το μέλλον της ναυτιλίας ανήκει και σε μας. Όχι γιατί μας το έταξε ένας υπουργός μα γιατί έχουμε κι εμείς προσφέρει τον ιδρώτα μας για την ελληνική ναυτιλία.

Τώρα όμως με την άρση του καμποτάζ και τον αφανισμό των ελλήνων ναυτεργατών που θα σημάνει, το ΝΑΤ κινδυνεύει να χρεωκοπήσει. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όσους ναυτεργάτες τόσα χρόνια έδιναν τις εισφορές τους;

Γι' αυτό στον αγώνα κατά της άρσης του καμποτάζ είμαστε όλοι ενωμένοι. Άντρες και γυναίκες. Παλιές και νέες καπετάνισσες. Και είναι ο αγώνας αυτός αγώνας επιβίωσης.

Μη μας ζητάτε λοιπόν να σκεφτούμε το Ζενίθ. Γιατί αυτός που βρίσκεται στο ναδίρ δεν έχει πια τίποτε άλλο να χάσει αν αγωνιστεί. Εκτός από τις αλυσίδες του.

Βίρα λοιπόν τις άγκυρες! Κι ας σπάσουν και οι καδένες. Για το μέλλον που ονειρευτήκαμε και δικαιούμαστε μετά από τριάντα χρόνια να ζήσουμε. Την καταξίωση του θεσμού της ελληνίδας καπετάνισσας.

Έτσι τιμούμε εμείς την επέτειο των τριάντα χρόνων από την αποφοίτηση. Με αγώνες!

Εκεί, στον Πειραιά, στο λιμάνι. Που η ακηδία όλων μας ξεμπάρκαρε.

Είναι η ώρα να μας ξαναβρούν μπροστά τους. Και η ώρα να σταματήσουν να ξεγελάν κι άλλες αθώες κοπέλες με κούφιες υποσχέσεις. Η ώρα να βγει ο θεσμός από την κόλαση.

Τριάντα χρόνια μετά ξέρουμε καλά γιατί μας άνοιξαν την πόρτα της ναυτιλίας. Χωρίς καν να το ζητήσουμε εμείς. Τώρα νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να την ξανακλείσουν. Ωραία λοιπόν. Στις δικές τους κλειστές πόρτες απαντάμε με κλειστά λιμάνια. Δίκαιο δεν είναι;

Ή όλοι μαζί στο ζενίθ ή όλοι μαζί στο ναδίρ. Δεν μπορεί η μεν ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο και να ανθοφορεί και οι έλληνες ναυτεργάτες να πετιούνται στον καιάδα. 85.000 έλληνες ναυτικοί το 1980, λιγότεροι από 20.000 σήμερα. Μιλάνε οι αριθμοί. Κόντρα στους αριθμούς για τα διαφυγόντα κέρδη από το Ζενίθ και το κάθε Ζενίθ. Και στο κάτω κάτω ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Απαιτούμε λοιπόν από την Πολιτεία να θέσει στο ζενίθ της τον άνθρωπο. Ζητάμε να πάρει πίσω την άρση του καμποτάζ και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης τόσο των ελλήνων ναυτεργατών όσο και της γυναίκας ναυτεργάτριας.

Ζητάμε πολλά; Όχι! Ζητάμε μόνο να τιμήσουν τα τριάντα χρόνια που χωρίς καμία στήριξη καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό της ελληνίδας καπετάνισσας. Και που παρά τις αντιξοότητες έχουμε σήμερα να καμαρώνουμε αρκετές συναδέλφισσες σε βαθμό υποπλοιάρχου αλλά και πρώτου πλοιάρχου.

Αποδείξαμε πως μπορούμε να σταθούμε ισάξια με τους άντρες συναδέλφους στις γέφυρες των πλοίων. Και δεν ανεχόμαστε άλλο πια ούτε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου μας ούτε και άλλη εκμετάλλευση των γυναικών ναυτικών με στόχο να χτυπηθεί συνολικά το ναυτεργατικό κίνημα. Σας είπαμε, ξέρουμε γιατί μας ανοίξατε την πόρτα. Δε μας κάνατε χάρη.

Μας βάλατε στα καράβια για τον ίδιο λόγο που τώρα βάζετε τους αλλοδαπούς. Χωρίς να νοιάζεστε αν θα τα καταφέρουμε επαγγελματικά. Μας θέλατε το πολύ πολύ για ανθυποπλοιάρχους. Δεν περιμένατε πως θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Επιδιώκατε να δημιουργήσετε ζευγάρια ναυτικών. Να μένουμε περισσότερο στο πλοίο, να δεχόμαστε μικρότερους μισθούς για να μας ναυτολογήσετε μαζί. Κι όταν τα σχέδιά σας βγήκαν όλα πλάνα, βιαστήκατε να μας κλείσετε την πόρτα. Προτιμώντας τους αλλοδαπούς.

Ε, σας λέμε ότι και αυτό το σχέδιο πλάνη θα βγει. Θα φροντίσουν οι ναυτεργάτες γι' αυτό. Κι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Δίπλα στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα. Γιατί αυτό και μόνο μας στήριξε αταλάντευτα τριάντα τόσα χρόνια. Αν μη τι άλλο χρωστάμε τώρα να ανταποδώσουμε.

Γιατί αχάριστες οι ελληνίδες καπετάνισσες δεν είναι. Και το ξέρετε. Όπως αγαπήσαμε τα καράβια σας όταν μας δώσατε την ευκαιρία να εργαστούμε , και υπερβάλαμε εαυτούς για να σταθούμε αντάξιες, ίδια τώρα τιμούμε τα τριάντα χρόνια της παρουσίας μας υποστηρίζοντας ολόψυχα τον αγώνα των ναυτεργατών.

Στο κάτω κάτω δε μας αφήσατε άλλο δρόμο. Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι η μόνη μας ελπίδα να μη σβήσει ο κλάδος μας. Και να μην πάνε στράφι τριάντα χρόνια προσπάθειας και θυσίας.