BLOG ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ

Σύμφωνα με την αριθμ. 3621/41/09/20-05-2009 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ- Β΄ και τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ που κυρώθηκε με την Κοινή Απόφαση ΥΠΕΠΘ-ΥΕΝΑΝΠ αριθμ.Μ. 3614.1/03/09/05-05-09 ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών).

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (6) έξι διδακτικά εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης- εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαμβάνονται μεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα.

Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν.

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες κατά τη διάρκεια της κατά τ΄ ανωτέρω ναυτολόγησής τους στον κλάδο της ειδικότητας που φοιτούν (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) θα αμείβονται.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική-πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτούντες των ΑΕΝ λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν..

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, καθορίζεται σε 1.176 ( 652 Πλοίαρχοι και 524 Μηχανικοί).
2. Επί πλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι κ.λ.π) 118 Έλληνες σπουδαστές/στριες (66 Πλοίαρχοι και 52 Μηχανικοί).
3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008 εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Τρίτεκνοι) 37 Έλληνες σπουδαστές/στριες (20 Πλοίαρχοι και 17 Μηχανικοί).
4. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ. 1 και σε ποσοστό 1% εισάγονται 5 Έλληνες σπουδαστές/στριες (3 Πλοίαρχοι και 2 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΤΕΕ .
5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ διαμορφώνεται σε 1336 ( 741 Πλοίαρχοι και 595 Μηχανικοί).
6. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία και ΑΕΝ αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄.
7. Στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Σε όλες τις άλλες ΑΕΝ οι σπουδαστές/στριες μπορούν να επιλέξουν εσωτερική ή εξωτερική φοίτηση.
8. Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε υποψήφιος/α Α.Ε.Ν., ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα:

α. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο Δ της παρούσας προκήρυξης .

β. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

γ. Να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του/της (δηλαδή να έχει γεννηθεί από 1-1-1983 και μετέπειτα).

δ. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ικανός/ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

ε. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.


Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Οι κατά το κεφάλαιο Β΄ παρ.1 της παρούσας προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:

1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων.
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους Τ.Ε.Ε. και (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ως ακολούθως:
1.2.1.Πρώτη Γενική Υποκατηγορία.
Καλύπτει ποσοστό 8% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τ.Ε.Ε. του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ.
Επιπλέον των θέσεων αυτών και ποσοστό 1% θα καλύπτεται από αποφοίτους Εσπερινών Τ.Ε.Ε.
1.2.2.Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία.
Καλύπτει ποσοστό 12% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών.
1.3. ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 50% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει αποφοίτους Λυκείων και Τ.Ε.Ε. οι οποίοι κατανέμονται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ως ακολούθως:
1.3.1.Πρώτη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Γενικά Λύκεια, από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄), από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄), και από Λύκεια άλλων τύπων.
1.3.2. Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία
Καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. α. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του άρθρου 2 υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:
1.Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
2. Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.
3. Τέκνα πολυτέκνων.
β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης προκήρυξης υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

3. α. Εφόσον οι υποψήφιοι/ες της ανωτέρω παραγράφου (2) κάθε Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας υπερβαίνουν σε αριθμό τις θέσεις που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ες , τότε οι πλεονάζοντες/ουσες καταλαμβάνουν με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, βαθμολογική σειρά μεταξύ των λοιπών υποψηφίων της Γενικής Επιλογής της αυτής Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.

β. Σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων των ειδικών κατηγοριών της ανωτέρω παραγράφου (2) δεν καλύπτεται, τότε τα κενά των θέσεων μεταφέρονται στις αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες της αμέσως επόμενης Γενικής Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.

γ. Εάν παρά τη μεταφορά των κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες της τελευταίας Γενικής Υποκατηγορίας, εξακολουθήσουν να παραμένουν κενά, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την Πρώτη Γενική Κατηγορία κατά τον ίδιο τρόπο.

δ. Οι κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν σε μια Γενική Κατηγορία ή Υποκατηγορία καλύπτονται από υποψηφίους/ες της επόμενης Κατηγορίας ή Υποκατηγορίας.
Σε περίπτωση όμως μη κάλυψης των κενών θέσεων ως ανωτέρω, τότε οι κενές θέσεις της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας καλύπτονται από τυχόν υπάρχοντες επιλαχόντες/ούσες της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά σειρά προτεραιότητας του αντίστοιχου πινακίου.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι/ες από την ΠΡΩΤΗ γενική κατηγορία πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό έντυπο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και 09- 07 -2009 ημέρα Πέμπτη :

α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α1», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).

Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.

Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου.

β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.(Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ιας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 591/75 (ΦΕΚ 191Α/1975), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84) και του Π.Δ. 436/89 (ΦΕΚ 188Α/89).

Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ.Αρχής ) .

Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.

δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.

2. Οι υποψήφιοι/ες από την ΔΕΥΤΕΡΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να έχουν δηλώσει τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο αποφοίτων Τ.Ε.Ε. ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι και 09- 07 -2009 ημέρα Πέμπτη :

α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα «Α2», στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Δηλώνει υποχρεωτικά όλες τις Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων).
Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου.

β. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 591/75 (ΦΕΚ 191Α/1975), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84) και του Π.Δ. 436/89 (ΦΕΚ 188Α/89).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ.Αρχής ).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.

δ. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου που κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.


3. Οι υποψήφιοι/ες από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πρέπει να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι και 10- 09 -2009 ημέρα Πέμπτη :

α. Αίτηση όπως το υπόδειγμα "Α", στην οποία πρέπει να αναγράφονται καθαρά όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Στην αίτησή του/της, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να δηλώνει κατά σειρά προτίμησης τις Σχολές Πλοιάρχων (α/α 1-9) ή Μηχανικών (α/α 1-4) ή και όλες τις Σχολές (χωριστά Πλοιάρχων – Μηχανικών με α/α 1-9 και α/α 1-4 αντίστοιχα) σε μία από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον επιλεγεί. (Προαιρετικά μπορεί να δηλώνει περισσότερες από μία Σχολές. Σε περίπτωση που δηλώνει Σχολές και των δύο ειδικοτήτων τότε θα πρέπει να σημειώνει επιπλέον και τη σειρά προτίμησης αυτών των ειδικοτήτων).
Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός Μητρώου Αρρένων ή Δημοτολογίου Δήμου ή Κοινότητος του υποψηφίου, που θα ελέγχονται και βεβαιώνονται από τον αρμόδιο για την παραλαβή δικαιολογητικών βάσει του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου.

β. Πιστοποιητικό της ΔΝΕΡ-Δ΄(εάν υπάρχει) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης των υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εμπορικών πλοίων Ελληνικών ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένων με το ΝAΤ 1500 οχ (500 κοχ) και άνω.
Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, να μην συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή ΤΕΕ και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (210) ημερολογιακών ημερών και μέχρι (270) ημερών.
Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 210 ημερών και άνω των 270 δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα βεβαιώνεται από την ΔΝΕΡ - Δ΄, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μηχανογραφικής της υπηρεσίας ή από το ναυτικό φυλλάδιο του υποψηφίου και σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει υπηρετήσει σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Πλοιάρχου του πλοίου, θεωρημένη από την Λιμενική ή Προξενική Αρχή, εντός διμήνου από την ημερομηνία απόλυσης.

γ. Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε. Ο κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος το ίδιο έτος με περισσότερους από ένα τίτλους απόλυσης. Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού.
Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους Ελληνικούς .
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας για την δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να σπουδάσει, κατά περίπτωση , σε ανώτατη ή ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία, που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα , με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.

δ. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες αρμόδια είναι η Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας .
Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 591/75 (ΦΕΚ 191Α/1975), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.64/84 (ΦΕΚ 21Α/84) και του Π.Δ. 436/89 (ΦΕΚ 188Α/89).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικά της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμ.Αρχής ) .
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους ίδιους και οι σχετικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

ε. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας των παραγράφων 7,8 και 9 του Κεφαλαίου Ζ΄ της παρούσης , υποβάλλουν κατά περίπτωση:
I. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου του αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με τις διαδικασίες της παραγράφου 3γ του παρόντος Κεφαλαίου.
II.Φωτοαντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2,Γ1 ή Γ2, επικυρωμένο για την γνησιότητα του από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
III.Φωτοαντίγραφο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 7.1, 8.1 και 9.1 του κεφαλάιου Ζ΄ με εξαίρεση εκείνων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους εI και εII του παρόντος άρθρου (του κεφαλαίου Ε), επικυρωμένα για την γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. μέχρι επιτυχούς επαναξέτασης.

ζ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας.

4. α. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., προερχόμενοι/ες από την ΠΡΩΤΗ και ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, υποβάλλουν με την αίτηση εγγραφής τους στην σχολή που έχουν εισαχθεί για φοίτηση και τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης τους από Λύκειο ή Τ.Ε.Ε..
β. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που απαιτείται από τους υποψηφίους/ες που τελικά εισάγονται στις Α.Ε.Ν., δε θα υποβάλλεται πλέον από τους ίδιους, αλλά θα αναζητείται ομαδικά από την Α.Ε.Ν. φοιτήσεώς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Οι υποψήφιοι/ες κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους πρέπει να φέρουν απαραίτητα μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο με επικυρωμένη φωτογραφία τους, από τα στοιχεία του οποίου να φαίνεται η εγγραφή του/της υποψηφίου/ας στα μητρώα Αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας και η ημερομηνία γέννησής του.

β)Δικαιολογητικά υποψηφίου/ας που είναι ελλιπή ή προορίζονται για ειδικότητα / ειδικότητες για την / τις οποία / οποίες ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η δεν παραλαμβάνονται.

ΣΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψηφίου/ας, αν δεν περιλαμβάνουν την Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες σε μια από τις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί.

β. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης αρμόδια είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), στην οποία παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενική Αρχή).

γ. Οι υποψήφιοι/ες κατά την Υγειονομική εξέταση πρέπει να φέρουν απαραίτητα μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο έγγραφο με επικυρωμένη φωτογραφία τους και (4) φωτογραφίες.

δ. Ειδικά οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στην ΔΝΕΡ-Α΄, οδός 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, (09.00 - 12.00), έχοντας μαζί τους(Ι)ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την αντίστοιχη γνωμάτευση, (ΙΙ) 2 φωτογραφίες, (ΙΙΙ) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ και (IV) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

ε. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:

Οπτική οξύτητα

χωρίς γυαλιά με γυαλιά Αντίληψη χρωμάτων

(1) Υποψήφιοι 4/10 - 4/10 7/10 - 7/10 Σε(10) ISHIHΑRA
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή 5/10 -3/10 που δείχνονται
επιτρέπονται (3) σφάλματα.


(2) Υποψήφιοι 2/10 - 2/10 6/10 - 6/10 Αναγνώριση
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρίχρωμου φανού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Όσοι από τους υποψηφίους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως, πρέπει να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.

2. Η παραπάνω ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 210-4191258).

3. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους εξέταση να τα φέρουν μαζί τους.

4. Η γνωμοδότηση της ΥΕΑΝΕΘ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ

1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α:

α) Να κατέχει βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

β) Να έχει επιτύχει γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού πρόσβασης. Ειδικά, υποψήφιος/α που δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής εφόσον συγκεντρώνει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2Α του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄) και την περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Υ.Α. αριθμ.Φ253/28934/Β6/21-03-2006 (ΦΕΚ 391/τ.Β΄/30-3-2006) και

γ) Να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη παρούσα προκήρυξη εισαγωγής.

2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το ΥΠΕΠΘ, με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. α)των κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/ Β6/26.1.2004 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167/τ.Β΄/30.1.2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 153/23451/Β6/7.3.2005 (ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10.3.2005), 153/28928/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 397/ τ.Β΄/3.4.2006), 153/20039/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 282/ τ.Β΄/2.3.2007) και Φ.153/24156/Β6/25.2.2008 (ΦΕΚ 328/ τ.Β΄/28.2.2008), Φ.151/22070/Β6/26.2.2009 (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/3-3-2009) υπουργικές αποφάσεις και β)των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ)…………… και Σχολές Αστυφυλάκων (ΦΕΚ 373/τ.Β΄/3.3.2009).
Το ΥΠΕΠΘ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΥΕΝΑΝΠ (κατά σειρά επιτυχίας και κατά ειδικότητα). Προϋπόθεση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει κριθεί υγειονομικά κατάλληλος/η στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη εισαγωγής.

3. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές, των προερχόμενων από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία πραγματοποιείται με το αντίστοιχο μηχανογραφικό πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τα στοιχεία του οποίου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού εισαγωγής και έχουν καταγραφεί πλήρως στον αλγόριθμο επιλογής του προγράμματος αυτού .
Οι υποψήφιοι/ες διαχωρίζονται και εντάσσονται στις γενικές υποκατηγορίες της ΤΡΙΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας ανάλογα με το Απολυτήριο ή Πτυχίο που κατέχουν.
Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και με απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθμό κατάταξής τους. Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.

4. Η τελική κατανομή των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΕΝΑΝΠ ανάλογα με την Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους όπως προσδιορίζεται στις επόμενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού. Στην περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά κατάταξης καθορίζεται από τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν. Στις ΑΕΝ μικτής φοίτησης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ –ΥΔΡΑΣ και ΧΙΟΥ, για λόγους ενδιαίτησης, οι σπουδάστριες υποχρεωτικά ακολουθούν εξωτερική φοίτηση κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΝ.

5. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας είναι ο συνολικός αριθμός μορίων επιλογής διαιρούμενος με το 1000 και 100 αντίστοιχα.

6. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων της ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι ο γενικός βαθμός του Απολυτηρίου ή Πτυχίου.

7. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 2000 μονάδες στον τελικό βαθμό κατάταξης.


7.1 Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
· Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ισοτίμου των ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών ή
· Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE OF PROFICIENCY COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
· Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

8. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1500 μονάδες στον τελικό βαθμό κατάταξης.
8.1 Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
· Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
· Πιστοποιητικό ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
· Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 6 έως 7 ή
· Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 785 και άνω ή
· Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

9. Οι υποψήφιοι/ες που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ Γενική Κατηγορία και έχουν ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον 1000 μονάδες στον τελικό βαθμό κατάταξης.
9.1 Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
· Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή
· Πιστοποιητικό FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
· Πιστοποιητικό MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή
· Πιστοποιητικό CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION που αποκτήθηκε έπειτα από τις εξετάσεις EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή
· Πιστοποιητικό TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY USA με βαθμολογία από 505 και άνω ή
· Πιστοποιητικό INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του IDP EDUCATION AUSTRALIA με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή
· Πιστοποιητικό BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

10. Ο τελικός βαθμός κατάταξης των υποψηφίων που προέρχονται από την ΤΡΙΤΗ γενική κατηγορία ,οι οποίοι/ες έχουν θαλάσσια υπηρεσία επί εν ενεργεία εμπορικών πλοίων, Ελληνικών ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένων με το ΝΑΤ, 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω θα προσαυξάνεται κατά 0,009 της μονάδος για κάθε μέρα ναυτολόγησης.

Η παραπάνω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, να μη συμπίπτει με το χρόνο φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. και να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον (210) ημερολογιακών ημερών και μέχρι (270) ημερών. Τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 210 και μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων στην τελευταία θέση κάποιας Σχολής, η επιλογή τους γίνεται με βάση το γενικό βαθμό του Απολυτηρίου ή Πτυχίου τους. Αν πάλι προκύψει ισοβαθμία εισάγονται στην ίδια Σχολή όλοι/ες οι υποψήφιοι/ιες που ισοβαθμούν.

Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.α. Σε κάθε Γενική Κατηγορία και σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων σ΄ αυτή, εισάγονται ως Ειδική Κατηγορία οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006, ήτοι :
1. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης.
2. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και θυμάτων Ειρηνικής Περιόδου (σε στρατιωτική υπηρεσία).
3. Τέκνα Πολυτέκνων.
β. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εκτός από τα προσόντα του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης προκήρυξης υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
2. Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω Ειδικών Κατηγοριών εκτός από τα δικαιολογητικά του Κεφ.Ε΄ πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση «Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.» ή
• Βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή
• Βεβαίωση Γενικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (με τη σφραγίδα «Τυγχάνει Έγκυρο») ή
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τον νόμο κτήση της ιδιότητας του τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά (περίπτωση (β) του άρθρου 1 του ν. 380/ 1976 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008).

Θ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στο ΥΕΝΑΝΠ/ Διεύθυνση Οργάνωσης /Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης πολιτών (Γρ.Λαμπράκη 150) και στο διαδίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr με μέριμνα του ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΝΤ , όπως επίσης σχετική δημοσίευση περί έκδοσης τους καταχωρείται σε δύο (02) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες του Αθηναϊκού Τύπου με μέριμνα του ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ&ΜΜΕ.

2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σ'αυτή σπουδαστών. Οι σπουδαστές που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείεται η φοίτησή τους και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας από υποψήφιους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών). Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες θέσεις των κενών δεν υπάρχουν στους πίνακες των επιλαχόντων, αυτές συμπληρώνονται με υποψήφιους επιλαχόντες της αμέσως επόμενης , κάθε φορά , κατηγορίας (Γενικής και Ειδικών) και με προτεραιότητα εκ των άνω προς τα κάτω. Οι πίνακες των επιλαχόντων ανακοινώνονται από το ΥΕΝΑΝΠ κατά τον ίδιο τρόπο της παραγρ.1 του παρόντος κεφαλαίου.

3. Η τελική κατάταξη σπουδαστών σε κάθε Σχολή θα γίνει με Απόφαση του ΥΕΝΑΝΠ το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί σπουδαστές από μία Σχολή στην άλλη της ίδιας ειδικότητας.-


Κάντε κλικ εδώ http://media.yen.gr/media/files/prok2009.doc για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

_______________

ΠΗΓΗ ΕΙΔΗΣΗΣ: http://kesyp.didefth.gr/?p=813 (Στο λινκ αυτό θα βρείτε και υπόδειγμα αίτησης)

9 ΜΑΗ ΣΑΒΒΑΤΟ: Μαραθώνια πορεία ειρήνης

Το Σάββατο, 9 Μάη, η Μαραθώνια Πορεία ΕιρήνηςΗ Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους αγωνιστές της ειρήνης, τη νεολαία και τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην 30ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, στη μνήμη του αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, που θα γίνει το Σάββατο 9 Μάη 2009.

Αταλάντευτα και ανυπόταχτα, κλιμακώνει σήμερα τον αγώνα:

-- Για την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ.

-- Για την απομάκρυνση των ξένων βάσεων.

-- Για την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

-- Ενάντια στον αντικομμουνισμό και την παραχάραξη της Ιστορίας του Αντιφασιστικού Αγώνα και της Νίκης των Λαών.

-- Για να πληρώσουν την κρίση οι ιμπεριαλιστές και όχι οι εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα, η 30ή Μαραθώνια Πορεία περιλαμβάνει:

4.30 το απόγευμα: Συγκέντρωση στον Τύμβο του Μαραθώνα. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και επίτιμος πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, Ευάγγελος Μαχαίρας.

5.30 το απόγευμα: Στάση στην Παλλήνη και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη.

6.30 το απόγευμα: Πλατεία Μαβίλη, συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στο Σύνταγμα. Θα χαιρετίσει η πρόεδρος της ΠΕΔΥΕ Αγγελική Σαμούρη.

7.30 το απόγευμα: Στο Σύνταγμα μεγάλη αντιιμπεριαλιστική αντιΝΑΤΟική συγκέντρωση και συναυλία με τον Στέφανο Ψαραδάκο. Θα μιλήσει ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης Θανάσης Παφίλης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

_______________________________

Πούλμαν για την πορεία

Οι τοπικές Επιτροπές Ειρήνης δρομολογούν πούλμαν για τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, το Σάββατο 9 Μάη.

-- Αθήνα, 2.45 μ.μ., από την πλατεία Κάνιγγος.

-- Γούβα, 3 μ.μ., από την πλατεία Πλυτά.

-- Αγιος Δημήτριος, 3 μ.μ. από Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου, 3.15 μ.μ. στη Δάφνη, Γυμναστική Ακαδημία (Βουλιαγμένης).

-- Πετρούπολη - Ιλιον - Αγ. Ανάργυροι - Καματερό, 2.45 μ.μ. από Δημαρχείο Πετρούπολης, 3 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Ιλίου, 3.05 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αγ. Αναργύρων («Goody's»), 3.15 μ.μ. στο Δημαρχείο Καματερού.

-- Περιστέρι - Αιγάλεω - Χαϊδάρι, 2.30 μ.μ. από Ευαγγελίστρια - Περιστέρι (γραφείο ΠΕΑΕΑ), 3 μ.μ. στο Αιγάλεω (διασταύρωση Λ. Θηβών και Λ. Αθηνών).

-- Χαλάνδρι - Αγ. Παρασκευή, 3.15 μ.μ. από κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, 3.30 μ.μ. στην πλατεία Αγ. Παρασκευής.

-- Νέα Σμύρνη, 2.30 μ.μ. από Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου.

-- Καλλιθέα - Ταύρος, 2.45 μ.μ. από πλατεία Δαβάκη (Καλλιθέα), 3 μ.μ. στο Δημαρχείο Ταύρου.

-- Νέο Ηράκλειο, 3.30 μ.μ., από το γήπεδο «Τυφώνας».

-- Αγ. Βαρβάρα, 3.15 μ.μ., από πλατεία Αγ. Ελεούσας.

-- Καισαριανή, 3 μ.μ., από κεντρική πλατεία.

-- Βύρωνας, 2.45 μ.μ., από πλατεία Ταπητουργείου.

-- Ζωγράφου, 3.30 μ.μ., από πλατεία Ηρώων.

-- Μαρούσι - Κηφισιά - Ερυθραία, 3.30 μ.μ. από Μαρούσι (ηλεκτρικό σταθμό), 3.45 μ.μ. στον τροχονόμο (Κηφισιά), 3.55 μ.μ. στην Ερυθραία (Βενιζέλου και Βάρναλη, φυτά «Πονηράκη»).

-- Γλυφάδα - Ελληνικό - Αργυρούπολη, 2.30 μ.μ. από Αγ.Τρύφωνα(Γλυφάδα), 2.40 μ.μ. στην πλατεία Σούρμενων (Ελληνικό) και 2.50 μ.μ. στο Δημαρχείο Αργυρούπολης.

-- Νίκαια, από πλατεία Αγ. Νικολάου, 2.45 μ.μ.

-- Κορυδαλλός, από το Πνευματικό Κέντρο «Πλειάδες», 2.45 μ.μ.

-- Κερατσίνι - Δραπετσώνα, από την Πλατεία Χαραυγής, 2.45 μ.μ.

-- Πέραμα από την Πλατεία Ηρώων 2.30 μ.μ., 2.45 μ.μ. από την Πλατεία Λαού και Τέρμα Τσαλδάρη στο Κερατσίνι.


(Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3844853, 210-3844854 και 210-3827303).
Πορεία Ειρήνης από το Μαραθώνα και τότε... Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του '80. Με τους ναυτεργάτες φυσικά. Και το Γεράσιμο, το σύντροφο Γεράσιμο Δεστούνη. Πόσα χρόνια πάνε που μπάρκαρε για το μεγάλο ταξίδι; Μα άνθρωποι σαν τον Γεράσιμο δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και να περάσουν. Γιατί χάραξαν με κεφαλαία το όνομά τους στο λίγο που πέρασαν από τη γη μας.

ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ!

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:


ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ!

ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΕΝ

Οικολογικό Περισκόπιο

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗΟ ΟΡΚΟΣ


ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ...


ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ;


Στα μάτια σας, μας είπαν, βλέπουμε το μέλλον της Ναυτιλίας. (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Φικιώρης)

Μα το δικό μας μέλλον αποδείχτηκε κόλαση.

Τώρα τα ίδια τάζουν στα νέα κορίτσια για να τα πείσουν να πάνε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Αυτές δε θα χρειαστεί να περιμένουν για να ανακαλύψουν την ίδια κόλαση της ανεργίας. Από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αναζητώντας καράβι για πρακτική άσκηση, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις κλειστές πόρτες των εταιρειών. Δεκάδες νέες καπετάνισσες κινδυνεύουν να χάσουν το επόμενο εξάμηνο της σχολής γιατί ο Ιούλιος μπήκε και καράβι δε βρήκαν. Πολλές ακόμη αναγκάστηκαν ήδη να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για τον ίδιο λόγο. Μα κανενός υπευθύνου δεν ιδρώνει το αυτί.

Αντίθετα μας ζητούν να σκεφτούμε το κρουαζιερόπλοιο Ζενίθ και τα διαφυγόντα κέρδη για τον τουρισμό. Την ώρα που οι ναυτεργάτες, γυναίκες και άντρες, βρίσκονται στο απόλυτο ναδίρ. Και απαιτούν να μην απεργούμε, να μην αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας. Είμαστε υποχρεωμένες να μην υπακούσουμε. Το δις εξαμαρτείν δεν αρμόζει ούτε στις γυναίκες. Και ειδικά σε καπετάνισσες.

Ορκιστήκαμε για καπετάνισσες. Όχι για νέες Ιφιγένειες. Και αυτόν τον όρκο θα τιμήσουμε. Καπετάνισσες στη θάλασσα και καπετάνισσες στη ζωή. Με το κεφάλι ψηλά απαιτούμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Και να ληφθούν μέτρα ώστε να μη σβήσει ο θεσμός τριάντα χρόνων. Το μέλλον της ναυτιλίας ανήκει και σε μας. Όχι γιατί μας το έταξε ένας υπουργός μα γιατί έχουμε κι εμείς προσφέρει τον ιδρώτα μας για την ελληνική ναυτιλία.

Τώρα όμως με την άρση του καμποτάζ και τον αφανισμό των ελλήνων ναυτεργατών που θα σημάνει, το ΝΑΤ κινδυνεύει να χρεωκοπήσει. Πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις σε όσους ναυτεργάτες τόσα χρόνια έδιναν τις εισφορές τους;

Γι' αυτό στον αγώνα κατά της άρσης του καμποτάζ είμαστε όλοι ενωμένοι. Άντρες και γυναίκες. Παλιές και νέες καπετάνισσες. Και είναι ο αγώνας αυτός αγώνας επιβίωσης.

Μη μας ζητάτε λοιπόν να σκεφτούμε το Ζενίθ. Γιατί αυτός που βρίσκεται στο ναδίρ δεν έχει πια τίποτε άλλο να χάσει αν αγωνιστεί. Εκτός από τις αλυσίδες του.

Βίρα λοιπόν τις άγκυρες! Κι ας σπάσουν και οι καδένες. Για το μέλλον που ονειρευτήκαμε και δικαιούμαστε μετά από τριάντα χρόνια να ζήσουμε. Την καταξίωση του θεσμού της ελληνίδας καπετάνισσας.

Έτσι τιμούμε εμείς την επέτειο των τριάντα χρόνων από την αποφοίτηση. Με αγώνες!

Εκεί, στον Πειραιά, στο λιμάνι. Που η ακηδία όλων μας ξεμπάρκαρε.

Είναι η ώρα να μας ξαναβρούν μπροστά τους. Και η ώρα να σταματήσουν να ξεγελάν κι άλλες αθώες κοπέλες με κούφιες υποσχέσεις. Η ώρα να βγει ο θεσμός από την κόλαση.

Τριάντα χρόνια μετά ξέρουμε καλά γιατί μας άνοιξαν την πόρτα της ναυτιλίας. Χωρίς καν να το ζητήσουμε εμείς. Τώρα νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να την ξανακλείσουν. Ωραία λοιπόν. Στις δικές τους κλειστές πόρτες απαντάμε με κλειστά λιμάνια. Δίκαιο δεν είναι;

Ή όλοι μαζί στο ζενίθ ή όλοι μαζί στο ναδίρ. Δεν μπορεί η μεν ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι πρώτη στον κόσμο και να ανθοφορεί και οι έλληνες ναυτεργάτες να πετιούνται στον καιάδα. 85.000 έλληνες ναυτικοί το 1980, λιγότεροι από 20.000 σήμερα. Μιλάνε οι αριθμοί. Κόντρα στους αριθμούς για τα διαφυγόντα κέρδη από το Ζενίθ και το κάθε Ζενίθ. Και στο κάτω κάτω ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Απαιτούμε λοιπόν από την Πολιτεία να θέσει στο ζενίθ της τον άνθρωπο. Ζητάμε να πάρει πίσω την άρση του καμποτάζ και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης τόσο των ελλήνων ναυτεργατών όσο και της γυναίκας ναυτεργάτριας.

Ζητάμε πολλά; Όχι! Ζητάμε μόνο να τιμήσουν τα τριάντα χρόνια που χωρίς καμία στήριξη καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό της ελληνίδας καπετάνισσας. Και που παρά τις αντιξοότητες έχουμε σήμερα να καμαρώνουμε αρκετές συναδέλφισσες σε βαθμό υποπλοιάρχου αλλά και πρώτου πλοιάρχου.

Αποδείξαμε πως μπορούμε να σταθούμε ισάξια με τους άντρες συναδέλφους στις γέφυρες των πλοίων. Και δεν ανεχόμαστε άλλο πια ούτε διακρίσεις εξαιτίας του φύλου μας ούτε και άλλη εκμετάλλευση των γυναικών ναυτικών με στόχο να χτυπηθεί συνολικά το ναυτεργατικό κίνημα. Σας είπαμε, ξέρουμε γιατί μας ανοίξατε την πόρτα. Δε μας κάνατε χάρη.

Μας βάλατε στα καράβια για τον ίδιο λόγο που τώρα βάζετε τους αλλοδαπούς. Χωρίς να νοιάζεστε αν θα τα καταφέρουμε επαγγελματικά. Μας θέλατε το πολύ πολύ για ανθυποπλοιάρχους. Δεν περιμένατε πως θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Επιδιώκατε να δημιουργήσετε ζευγάρια ναυτικών. Να μένουμε περισσότερο στο πλοίο, να δεχόμαστε μικρότερους μισθούς για να μας ναυτολογήσετε μαζί. Κι όταν τα σχέδιά σας βγήκαν όλα πλάνα, βιαστήκατε να μας κλείσετε την πόρτα. Προτιμώντας τους αλλοδαπούς.

Ε, σας λέμε ότι και αυτό το σχέδιο πλάνη θα βγει. Θα φροντίσουν οι ναυτεργάτες γι' αυτό. Κι εμείς θα σταθούμε δίπλα τους. Δίπλα στο ταξικό ναυτεργατικό κίνημα. Γιατί αυτό και μόνο μας στήριξε αταλάντευτα τριάντα τόσα χρόνια. Αν μη τι άλλο χρωστάμε τώρα να ανταποδώσουμε.

Γιατί αχάριστες οι ελληνίδες καπετάνισσες δεν είναι. Και το ξέρετε. Όπως αγαπήσαμε τα καράβια σας όταν μας δώσατε την ευκαιρία να εργαστούμε , και υπερβάλαμε εαυτούς για να σταθούμε αντάξιες, ίδια τώρα τιμούμε τα τριάντα χρόνια της παρουσίας μας υποστηρίζοντας ολόψυχα τον αγώνα των ναυτεργατών.

Στο κάτω κάτω δε μας αφήσατε άλλο δρόμο. Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι η μόνη μας ελπίδα να μη σβήσει ο κλάδος μας. Και να μην πάνε στράφι τριάντα χρόνια προσπάθειας και θυσίας.